Καταστατικό Σωματείου

Καταστατικό Σωματείου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.03.2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο   1

Σύσταση

1.         Το αρχικό Καταστατικό του Σωματείου, που ιδρύθηκε το 1935 με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΞΕΝΩΝΩΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Ε.Σ.Ε. – Ο.Ξ.Ν.Ε.)», εγκρίθηκε νομίμως και διέπει τη λειτουργία του Σωματείου μέχρι σήμερα, όπως τροποποιήθηκε κατά καιρούς. Ήδη, το Σωματείο τροποποιεί και κωδικοποιεί τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, που ισχύει πλέον όπως έχει παρακάτω:
Επωνυμία του Σωματείου
2.        Το Σωματείο στο εξής έχει την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.)». Στη συνέχεια το Σωματείο θα αναφέρεται χάριν συντομίας απλώς και ως «Ομοσπονδία».

 

Άρθρο   2

Έδρα του Σωματείου

Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η πόλη των Αθηνών και ειδικότερα τα ιδιόκτητα γραφεία του Σωματείου στην οδό Μπόταση αριθ. 11.

Άρθρο   3

Σκοπός του Σωματείου

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι:

 1. Η ανάπτυξη της φυσιολατρίας και του τουριστικού, εκδρομικού και ορειβατικού πνεύματος στην Ελλάδα, με το συντονισμό των μελών της και τη στενή συνεργασία με άλλα πολιτιστικά σωματεία ή οργανώσεις της Χώρας, που υπηρετούν τις Ιδέες της Φυσιολατρίας, της Ορειβασίας και της Περιήγησης και Προστασίας του περιβάλλοντος.
 2. Η συμβολή στην προσπάθεια για την τουριστική αξιοποίηση της Χώρας και την ανάπτυξη του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού.
 3. Η προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ιδίως των δασών, των ακτών και των σπηλαίων της Χώρας και η διάδοση της Ιδέας για την προστασία τους.
 4. Η προαγωγή της σωματικής αγωγής, η μέριμνα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετιζομένων γενικά με το βουνό και την ορεινή φύση, με τη θάλασσα και γενικά το υγρό στοιχείο, καθώς και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη σπηλαιολογία. Νοείται ότι η Ομοσπονδία δεν έχει καμία σχέση με αθλητικούς αγώνες ορειβασίας ή αναρρίχησης ή άλλου είδους αθλητικούς αγώνες οι οποίοι υπάγονται στην Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού μέσω της Ε.Ο.Ο.Α., ούτε διοργανώνει αθλητικούς αγώνες με σκοπό την βαθμολόγηση και αξιολόγηση των διαγωνιζομένων, καθόσον οι σκοποί της ως προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, είναι οι αναφερόμενοι στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, είναι δε δευτεροβάθμια οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν χρηματοδοτείται από κανένα φορέα.
 5. Η καθοδήγηση, η εποπτεία, η οικονομική ενίσχυση και ο συντονισμός των προσπαθειών των μελών της για τη διεύρυνση και ολοκλήρωση ανάλογων με τα παραπάνω προγραμμάτων. Επίσης η οικονομική ενίσχυση για την συντήρηση των καταφυγίων  των μελών της.
 6. 1. Η επιδίωξη εθνωφελών και κοινωφελών σκοπών, όπως είναι η διευκόλυνση των νέων, ιδιαίτερα σπουδαστών και επιστημόνων, που επισκέπτονται περιοχές της Ελλάδας για λόγους εκπαιδευτικούς ή επιμόρφωσης και επιθυμούν να μελετήσουν την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμά μας, τη γεωλογία, τη γλώσσα, τη μουσική και τις καλές τέχνες και γενικώς να γνωρίσουν την παράδοση, αλλά και τη σύγχρονη ζωή της Χώρας μας.
 7. Και παράλληλα, η παροχή διευκολύνσεων στους νέους της Χώρας μας, που επιθυμούν να επισκεφθούν χώρες της Αλλοδαπής για ανάλογους με τους παραπάνω λόγους.
 8. Η παροχή κινήτρων ή μέσων για την ανάδειξη, την προώθηση και τη διάδοση των Ιδεών της Φυσιολατρίας σε κάθε μορφή της και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη διατήρηση, τη διαφύλαξη και τη διάδοση στοιχείων του Πολιτισμού μας, για την προστασία του Περιβάλλοντος και γενικώς για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας.

Άρθρο   4

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Οι παραπάνω σκοποί της Ομοσπονδίας θα επιτευχθούν:

 1. Με τη δημιουργία έργων και εγκαταστάσεων χρήσιμων από φυσιολατρικής, ορειβατικής, εκδρομικής και τουριστικής άποψης, όπως καταφυγίων, εκδρομικών σταθμών, φυσιολατρικών εντευκτηρίων, τουριστικών περιπτέρων κλπ., καθώς και με τη συμβολή στη διευθέτηση και αξιοποίηση σπηλαίων, οδοσημάνσεων κλπ.
 2. Με την ίδρυση και λειτουργία Καταφυγίων και άλλων Καταλυμάτων, σε περιοχές της Χώρας που παρουσιάζουν εκπαιδευτικό, μορφωτικό ή τουριστικό ενδιαφέρον ή που προσφέρονται για δραστηριότητες ή μελέτη πολιτισμικών στοιχείων, ώστε να δημιουργηθεί δίκτυο καταλυμάτων για τη διαμονή ή και εστίαση των μελών των Σωματείων της Ομοσπονδίας ή των μελών των εθνικών και διεθνών Οργανώσεων και Ομοσπονδιών, με τις οποίες συνεργάζεται η Ομοσπονδία.
 3. Με την έκδοση και κυκλοφορία περιοδικών, ενημερωτικών δελτίων και οδηγιών, βιβλίων, μελετών, διατριβών και γενικώς εντύπων με αντικείμενο τη Φυσιολατρία γενικά, τον Εκδρομισμό, τη Σπηλαιολογία, τον Τουρισμό και όλους τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και ακόμη με την επικοινωνία, τη διευκόλυνση και την περιήγηση των νέων σε όλες τις μορφές της.
 4. Με την ενημέρωση, τη διαφήμιση και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των φυσικών καλλονών, των πολιτισμικών στοιχείων, των αρχαιολογικών θησαυρών και των καλλιτεχνικών και ιστορικών μνημείων της Χώρας.
 5. Με τη λήψη πρόσφορων και ενδεδειγμένων μέτρων για τη διατήρηση των ακτών καθαρών, την προστασία και ανάπτυξη των δασών και γενικότερα της χλωρίδας και της πανίδας, μετά από συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες και άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.
 6. Με την υπόδειξη στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς μέτρων και ενεργειών για την προστασία και βελτίωση των τουριστικών, εκδρομικών, φυσιολατρικών, ορειβατικών και σπηλαιολογικών συνθηκών της χώρας.
 7. Με τη συγκέντρωση επιστημονικού, ιστορικού, γλωσσολογικού, λαογραφικού, εγκυκλοπαιδικού, πολιτισμικού και αρχαιολογικού υλικού, που αφορά τον πολιτισμό, την προστασία των δασών, των ακτών και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος.
 8. Με την οργάνωση και ενίσχυση φυσιολατρικών και λαογραφικών εορτών και εκθέσεων, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και γενικώς πνευματικών εκδηλώσεων, καθώς και δραστηριοτήτων συναφών προς τον εκδρομισμό, την ορειβασία, το χερσαίο και θαλάσσιο τουρισμό, χωρίς την έννοια των αθλητικών αγώνων με βαθμολογία και αξιολόγηση καθόσον δεν διοργανώνει αθλητικούς αγώνες μεταξύ των σωματείων – μελών της, μη υπαγόμενη στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έχουσα μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ουδεμία σχέση έχουσα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/1999.
 9. Με την οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων και τη σύγκληση συνεδρίων για θέματα σχετικά με τη Φυσιολατρία, τον Εκδρομισμό, την Ορειβασία, τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό και τους άλλους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
 10. Με την ίδρυση Σχολών και τη διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ορεινή φύση, τον εκδρομισμό και τις άλλες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, με στόχο την επιμόρφωση και την παροχή βοήθειας στα μέλη των σωματείων της Ομοσπονδίας.
 11. Με την παροχή, ιδιαίτερα στους νέους Έλληνες και αλλοδαπούς ταξιδιώτες, κινήτρων, μέσων και υπηρεσιών, όπως στέγης, τροφής, εξυπηρετήσεων και γενικώς διευκολύνσεων, για να επιτύχουν τις επιδιώξεις τους. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται ευρύτερα γνωστό το όνομα της Χώρας μας και θα επιτυγχάνεται παράλληλα η εξάπλωση του πνευματικού μας πολιτισμού και η βελτίωση του αγαθού αυτού ονόματος, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Διεθνή χώρο γενικά.
 12. Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την απόδοση της οφειλόμενης τιμητικής διάκρισης ή τίτλου και την παροχή μέσων ή δικαιωμάτων, όπως της δωρεάν διαμονής σε καταλύματα που ιδρύει ή λειτουργεί η Ομοσπονδία, σε πρόσωπα, ιδίως σε παλαίμαχους, μέλη των Σωματείων – μελών που προσέφεραν με οποιοδήποτε τρόπο σημαντικά στην προώθηση και στη διάδοση των Ιδεών που υπηρετεί η Ομοσπονδία ή συνέβαλαν στην επιτυχία των σκοπών της.
 13. Με την επικοινωνία και τη συνεργασία με ομοειδείς Οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, που επιδιώκουν σκοπούς σχετικούς με εκείνους της Ομοσπονδίας.
 14. Με την ίδρυση οικονομικών μονάδων οποιασδήποτε μορφής ή τη συμμετοχή της σε επιχείρηση τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίηση σκοπού αντίστοιχου της Ομοσπονδίας, ιδίως εφόσον πρόκειται για παροχή καταλύματος, γεύματος ή υπηρεσιών σε νεαρά άτομα.
 15. Με τη λήψη κάθε πρόσφορου και νόμιμου μέτρου, που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντελεί στην πραγμάτωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Ομοσπονδίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β΄

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο   5

Ορισμός του μέλους

Ως Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται δεκτά όλα τα σωματεία και γενικώς ενώσεις προσώπων που έχουν χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό, και υπηρετούν τις Ιδέες της Φυσιολατρίας, της Ορειβασίας και του Εκδρομισμού, που είναι αναγνωρισμένα και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και την Κύπρο και που έχουν περαιτέρω στόχο και πρόγραμμα την ανάπτυξη και διάδοση των Ιδεών αυτών, καθώς και την ανάπτυξη των χερσαίων και ναυτικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού γενικότερα. Όπου στα άρθρα του Καταστατικού αναφέρεται η λέξη Σωματείο για τον προσδιορισμό της έννοιας του μέλους ή του συνεργάτη της Ομοσπονδίας, περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου αυτής.

 

 

Άρθρο   6

Διάκριση των μελών

 1. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και πάρεδρα.

Δόκιμα και τακτικά μέλη

 1. Τα σωματεία του προηγούμενου άρθρου, που υποβάλλουν αίτηση στην Ομοσπονδία, μπορούν να γίνουν δεκτά ως δόκιμα μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την εγγραφή τους τα δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Σωματείο του οποίου έχει απορριφθεί η αίτηση για εγγραφή από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να επανέλθει με αυτοτελή αίτησή του προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει αφού ακούσει τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πάρεδρα μέλη

 1. Σωματεία ή αναγνωρισμένες Οργανώσεις του άρθρου 5 και γενικώς ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Ομοσπονδία σκοπούς, είναι δυνατό να εγγραφούν ως πάρεδρα μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εισάγεται για επικύρωση στην πρώτη μετά την εγγραφή τους Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.
 2. Τα δόκιμα και τα πάρεδρα μέλη έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τακτικών μελών, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Μπορούν να παρίστανται με αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, αλλά δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

 

Άρθρο   7

Διαδικασία εγγραφής μελών

 1. Για την εγγραφή ως τακτικού, δόκιμου ή πάρεδρου μέλους απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία, το έτος ίδρυσης και η έδρα του αιτούντος.
 2. Απαιτείται ακόμη η καταβολή χρηματικού ποσού ως δικαιώματος εγγραφής, όπως καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
 3. Την άνω αίτηση απαιτείται επίσης να συνοδεύουν και τα παρακάτω έγγραφα, διαφορετικά η αίτηση είναι απαράδεκτη:

3.1     Δύο επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα του Καταστατικού ή της συστατικής πράξης του αιτούντος, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Πρωτοδικείου ή άλλης κατά νόμο δημοσίευσης.

3.2       Ονομαστικός κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο αναγράφονται το επάγγελμα και οι διευθύνσεις τους, καθώς και ο αριθμός των μελών του αιτούντος.

3.3     Συνοπτική έκθεση της εν γένει δράσης του αιτούντος κατά την τελευταία τριετία προ της υποβολής της αίτησης εγγραφής.

Άρθρο   8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Κάθε Σωματείο – μέλος διατηρεί την ιδιαίτερη οντότητα και μορφή του. Έχει απόλυτη ελευθερία ιδίως:

 1. στην εγγραφή ή την αποβολή των μελών του,
 2. στην εκλογή της Διοίκησής του,
 3. στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς του,
 4. στη διαχείριση της περιουσίας του και στον έλεγχο της ταμειακής του κατάστασης. Εξαιρετικώς, για την εκποίηση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, για την απόκτηση των οποίων το Σωματείο – μέλος έλαβε οικονομική ενίσχυση από την Ομοσπονδία, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση αυτής.
 5. στη διοργάνωση και εκτέλεση των εκδρομών και των εκδηλώσεών του,
 6. στα θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μελών του και στην επιδίωξη των ιδιαίτερων σκοπών και κατευθύνσεών του, μέσα στα πλαίσια των αρχών της Ομοσπονδίας.
 7. στην τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού του σωματείου, εφόσον οι διατάξεις του δεν είναι αντίθετες προς τις αρχές, το πρόγραμμα και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας. Κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση του Καταστατικού των Σωματείων – μελών ανακοινώνεται υποχρεωτικώς προς την Ομοσπονδία.
 8. σε κάθε άλλο θέμα, που δεν αποκλείεται από το Καταστατικό αυτό.

 

Άρθρο   9

 1. Τα Σωματεία – μέλη οφείλουν να συντρέχουν το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή και επιτυχία των μέτρων που αποφασίστηκαν είτε από τη Γενική Συνέλευση, είτε από αυτό και να συμβάλλουν στην πρόοδο, την ευόδωση και την επιτυχία των σκοπών της Ομοσπονδίας. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, είναι υποχρεωτικές για τα Σωματεία – μέλη και οι Διοικήσεις τους οφείλουν να συμμορφώνονται προς αυτές.
 2. Στις Γενικές Συνελεύσεις και στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας τα Σωματεία – μέλη εκπροσωπούνται και μετέχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στο άρθρο 45 επ.

 

Άρθρο   10

 1. Τα Σωματεία-μέλη υποχρεούνται κάθε έτος να υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τον προγραμματισμό των δράσεών τους, όπως εκδρομές, εκδηλώσεις κάθε είδους κλπ. Επίσης εφόσον μπορούν, να αποστέλλουν τα εκδιδόμενα περιοδικά τους, ώστε να υπάρχει αρχείο αυτών στην Ομοσπονδία.
 2. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να ζητεί από τα Σωματεία – μέλη και να λαμβάνει γνώση είτε εγγράφως, είτε με κάποιο ειδικώς γι’ αυτό εντεταλμένο μέλος του, διαφόρων στοιχείων σχετικών με τον αριθμό των μελών τους, τα προγράμματα των εκδρομών που οργανώνουν και τα μέλη που συμμετέχουν, τις καλλιτεχνικές, μορφωτικές κλπ. εκδηλώσεις, των πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. και γενικώς την εν γένει δραστηριότητά τους.
 3. Τα Σωματεία – μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν εγκαίρως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τα στατιστικά στοιχεία που ζητούνται κάθε φορά, άλλως υποπίπτουν σε παράπτωμα του άρθ. 34.

 

Άρθρο   11

 1. Κάθε Σωματείο – μέλος υποχρεούται να καταβάλλει προς την Ομοσπονδία ετήσια συνδρομή, η οποία καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
 2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, την αύξηση της ετήσιας συνδρομής, καθώς και την επιβολή πρόσθετων εισφορών, πάγιων ή έκτακτων, που βαρύνουν τα Σωματεία.

 

Άρθρο   12

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

 1. Η ιδιότητα του μέλους αποβάλλεται με την αποχώρηση ή τη διαγραφή του. Για την αποχώρηση μέλους απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Η αποχώρηση λογίζεται ότι έγινε στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά την υποβολή της δήλωσης. Το μέλος που αποχώρησε βαρύνεται με την καταβολή των συνδρομών μέχρι το τέλος του χρόνου κατά τον οποίο υπέβαλε τη δήλωση.

Διαγραφή μέλους

 1. Μέλος της Ομοσπονδίας διαγράφεται μετά την τελεσίδικη επιβολή πειθαρχικής ποινής της διαγραφής από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, η οποία επικυρώνεται από την αμέσως πρώτη Γενική Συνέλευση που επακολουθεί μετά την απόφαση της διαγραφής.

Το μέλος μπορεί να διαγραφεί, εάν:

2.1    Παρεκκλίνει του σκοπού που επιδιώκει το Καταστατικό του ή το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

2.2    Καθυστερεί να εκπληρώσει περισσότερο από δύο χρόνια τις ταμειακές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία.

2.3    Δεν συμμορφώνεται ή συστηματικώς παραμελεί την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

2.4    Παραβαίνει κατά σύστημα και άνευ λόγου τους όρους του Καταστατικού της Ομοσπονδίας ή τις υποχρεώσεις του προς αυτήν.

2.5    Βεβαιώνεται αποδεδειγμένα ότι βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια.

2.6    Συντρέχει σπουδαίος λόγος γι’ αυτό.

2.7    Δεν συμμορφώνεται με την παρ. 2 εδ. 1,2 του άρθρου 10 του καταστατικού.

Απόφαση διαγραφής μέλους

 1. Για τη διαγραφή των δόκιμων και πάρεδρων μελών αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 2. Το τακτικό μέλος που διεγράφη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μέσα σε δύο μήνες από τη γνωστοποίηση σ’ αυτό της απόφασης για τη διαγραφή του, δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο, εάν η διαγραφή έγινε κατά παράβαση των όρων του Καταστατικού ή δεν συνέτρεχαν σπουδαίοι λόγοι γι’ αυτήν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο   13

Πόροι της Ομοσπονδίας

 1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:

1.1       Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών (άρθ. 7).

1.2       Οι ετήσιες συνδρομές και κάθε άλλη εισφορά των Σωματείων – μελών (άρθ. 11), καθώς και έσοδα από τα δικαιώματα συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις (άρθ. 47.7).

1.3       Τα έσοδα από εκδρομές, εορτές και άλλες εκδηλώσεις (άρθ. 4. 8.9).

1.4       Τα έσοδα από τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε επιχείρηση (άρθ. 4.15).

1.5       Τα έσοδα από την έκδοση περιοδικών ή τη διάθεση βιβλίων, εντύπων, άλλων μικροαντικειμένων, καρτών κλπ. (άρθ. 4.4).

1.6       Οι δωρεές ή άλλες οικονομικές παροχές, που προέρχονται από μέλη ή οποιονδήποτε τρίτον.

1.7       Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στα Σωματεία-μέλη με αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου (άρθ. 41).

1.8       Οι κρατικές, δημοτικές και λοιπές επιχορηγήσεις.

1.9       Κάθε έκτακτο έσοδο ή εισφορά που δεν υπάγεται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.

Άρθρο   14

Έκδοση εγγράφων αποδείξεων

Για τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό της Ομοσπονδίας εκδίδονται αριθμημένες έντυπες διπλότυπες αποδείξεις, που υπογράφει ο Ταμίας και σφραγίζει με την σφραγίδα της Ομοσπονδίας.

Άρθρο   15

Διάθεση των εσόδων του Σωματείου

 1. Η Ομοσπονδία, ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαγορεύεται να διανέμει χρηματικά ποσά στα μέλη της.
 2. Οποιαδήποτε έσοδα, μετά την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Ομοσπονδίας, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, όπως για πραγματοποίηση φυσιολατρικών, μορφωτικών, εκπαιδευτικών ή γενικώς εκδηλώσεων και έργων σχετικών με τους σκοπούς της ή για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, την συντήρηση καταφυγίων και ορεινών ξενώνων των σωματείων – μελών της.
 3. Ειδικότερα, τα έσοδα, τα προερχόμενα από τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε επιχείρηση της παραγρ. 15 του άρθρου 4 ή τα προερχόμενα από οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα, αποτελούν, κατά το μέρος που αφορά τη σχετική συνεργασία, το καθένα ιδιαίτερο διαχειριστικό κεφάλαιο και ανεξάρτητη και σαφώς διακεκριμένη και αυτοτελή οικονομική ενότητα με την τήρηση χωριστών λογαριασμών εσόδων και δαπανών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

Άρθρο   16

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Η Ομοσπονδία διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων – μελών (τακτικών μελών) με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ενιαία ψηφοδέλτια.
 2. Οι επόμενοι εκείνων που εξελέγησαν ως τακτικά μέλη της Διοίκησης είναι αναπληρωματικά μέλη. Η αντικατάσταση των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτούνται ή εκπίπτουν του αξιώματός τους γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
 3. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών, μειώθηκε ύστερα από παραιτήσεις ή εκπτώσεις ή άλλους λόγους σε λιγότερα των έξι (6), το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζεται ότι παραιτήθηκε. Στην περίπτωση αυτή τη Διοίκηση αναλαμβάνει προσωρινώς η Εξελεγκτική Επιτροπή, που υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοίκησης (βλ. άρθ. 31.1).
 4. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και υποψήφιοι για τα Πειθαρχικά Συμβούλια ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι σε οποιοδήποτε όργανο της Ομοσπονδίας ταυτόχρονα, πρόσωπα με  συγγένεια α΄ βαθμού.
 5. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριών (3) ετών. Με απόφαση, όμως, της Γενικής Συνέλευσης, για σοβαρούς λόγους είναι δυνατό να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα.

Όργανα Διοίκησης

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το πολύ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από της εκλογής του, συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα όργανα της Διοίκησης, που είναι ο Πρόεδρος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος, ο Β΄ Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και Έφορος Λέσχης, ο Ταμίας, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων και ο Έφορος Περιβάλλοντος και Ορειβατικής Εκπαίδευσης.

Αν ο πλειοψηφίσας σύμβουλος δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε άλλες πέντε (5) ημέρες από την εκπνοή της άνω προθεσμίας με πρόσκληση οποιουδήποτε από τα μέλη που εκλέχτηκαν. Η ψηφοφορία διεξάγεται για κάθε όργανο της Διοίκησης χωριστά και εκλέγεται εκείνος που έλαβε σχετική πλειοψηφία.

 1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί πρόσωπο, που έχει διατελέσει Πρόεδρος επί δύο (2) συνεχείς θητείες, ανεξαρτήτως εάν εξάντλησε τη θητεία του. Δύναται να επανεκλεγεί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. μετά την πάροδο μίας θητείας.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα (ανωτ. παράγρ. 6), παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από τη Διοίκηση που απέρχεται, την περιουσία της Ομοσπονδίας, τα βιβλία, τα έπιπλα, τα σκεύη κλπ.

 

Άρθρο   17

Αριστίνδην μέλη

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, από πίνακα υποψηφίων προσώπων που καταρτίζει, να εκλέξει μέχρι τρία (3) ακόμη μέλη, με κύρος και με διάθεση να βοηθήσουν στην επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει η Ομοσπονδία, μεταξύ προσώπων που έχουν εμπειρία και ειδικές γνώσεις σε φυσιολατρικά, εκδρομικά, τουριστικά και λοιπά θέματα και γενικώς σε θέματα που περιλαμβάνονται μεταξύ των επιδιώξεων του Σωματείου (αριστίνδην μέλη).
 2. Αποκλείεται να εκλεγούν ως αριστίνδην μέλη οι αποτυχόντες υποψήφιοι σύμβουλοι στις αρχαιρεσίες που εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία των αριστίνδην μελών, ανεξαρτήτως του χρόνου της εκλογής τους, λήγει συγχρόνως με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αριστίνδην μέλη εκλέγονται οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, με απόφαση που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών αυτού. Στη συνεδρίαση πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Τα αριστίνδην μέλη δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπολογίζονται στην περίπτωση του άρθρου 16 παρ.3. Η εκλογή των αριστίνδην μελών ως οργάνων της Διοίκησης αποκλείεται.

Άρθρο   18

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, σε ημέρα και ώρα που το ίδιο καθορίζει και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή ύστερα από αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του.

Αποφάσεις

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα έξι (6) από τα εννέα (9) άτομα του όλου αριθμού των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία δεν λαμβάνεται απόφαση και το σχετικό θέμα επαναφέρεται για συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από δύο απόψεις επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για τις δύο απόψεις που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ψηφοφορία επί προσωπικών θεμάτων είναι πάντοτε μυστική.

 1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς να είναι παρόντα στη σχετική συνεδρίαση ή εφόσον διαφώνησαν και η διαφωνία τους διατυπώθηκε στα πρακτικά.

Πρακτικά

 1. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης διαβάζονται και επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση και, πριν από κάθε άλλη συζήτηση, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, που είναι και υπεύθυνοι για την ακριβή τήρησή τους και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση που αφορούν τα πρακτικά.

Άρθρο   19

Έκπτωση μέλους

 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απέχει αδικαιολογήτως από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που ακολουθεί, σύμφωνα με τη σειρά της εκλογής.
 2. Σε περίπτωση ασθένειας ή απουσίας από τις συνεδριάσεις κατόπιν αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τριών (3) μηνών, το μέλος που απουσιάζει αναπληρώνεται μέχρι την επάνοδό του από το αναπληρωματικό μέλος που έχει σειρά. Μετά τη συμπλήρωση του άνω χρονικού διαστήματος των 3 μηνών εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που έχει σειρά.
 3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο επιβλήθηκε από Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας οποιαδήποτε ποινή γιατί υπέπεσε σε παράπτωμα, η οποία τελεσιδίκησε, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του.

 

Άρθρο   20

Διοικούσα Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διεκπεραίωση ζητημάτων τρέχουσας φύσης, που αναφύονται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο συνεδριάσεων, μπορεί να συστήσει πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Προεδρείο), που αποτελείται από τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση των συζητουμένων θεμάτων. Πάντως, θέματα που συνεπάγονται οικονομικές επιβαρύνσεις ή επισύρουν έννομες συνέπειες για την Ομοσπονδία, δεν μπορεί να επιλύονται και να διεκπεραιώνονται από το Προεδρείο. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής υπόκεινται σε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο   21

 

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ομοσπονδία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων, των οποίων επιμελείται την εκτέλεση. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Ομοσπονδίας. Προσλαμβάνει και απολύει το τυχόν απαραίτητο προσωπικό για την διεξαγωγή του έργου των Γραφείων, Καταφυγίων, Τουριστικών Περιπτέρων και λοιπών εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας. Εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις εγγραφής δοκίμων και παρέδρων μελών και εισηγείται σχετικά στην Γενική Συνέλευση (άρθ. 6.2, 6.3 και 6.4). Επιμελείται της καλής εκτέλεσης των αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων (άρθ. 38.4). Προβαίνει στην σύναψη συμβάσεων με τρίτους για κάθε θέμα πού αφορά την Ομοσπονδία, όπως την μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη τεχνικών ή άλλων έργων ή την προμήθεια υλικών. Ειδικότερα προβαίνει στην σύναψη συμβάσεων κάθε είδους, εκμισθώσεις ακινήτων της ή μισθώσεις για την Ομοσπονδία, αγοραπωλησίες ακινήτων ή κινητών κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 46 του καταστατικού.

Συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή έργου, παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις για την ανάθεση της εκμετάλλευσης και την λειτουργία των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας.

Ιδρύει Σχολές και Τμήματα σχετικά με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας, συντάσσοντας Ειδικούς Κανονισμούς Λειτουργίας και οργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις για την εκπαίδευση των μελών. Και γενικά παίρνει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την περιφρούρηση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας.

 1. Ειδικότερα, προκειμένου να ανατεθεί η εκτέλεση τεχνικών έργων ή προμήθεια υλικών μεγάλης σχετικώς αξίας, πρέπει απαραιτήτως να προηγείται η προκήρυξη διαγωνισμού. Για το είδος του διαγωνισμού, την προθεσμία υποβολής προσφορών και τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ελευθέρως, τηρουμένων πάντως των ηθών και των συνηθειών που κρατούν συνήθως στις συναλλαγές. Στους προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς πρέπει να δίνεται η κατά το δυνατό μεγαλύτερη δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η ανάθεση της εκτέλεσης και της επίβλεψης του έργου στο ίδιο πρόσωπο. Αποκλείεται η ανάθεση της εκτέλεσης τεχνικών έργων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του, να απονέμει ηθικές αμοιβές και διακρίσεις σε Σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας ή σε κάθε τρίτο που επέδειξε εξαιρετικό ζήλο, εργατικότητα, ήθος ή οπωσδήποτε με την δραστηριότητα και το έργο του γενικώς συνετέλεσε στην προώθηση των σκοπών και την προβολή της Ομοσπονδίας.
 3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στερείται του δικαιώματος ψήφου σε θέματα που αφορούν το ίδιο.
 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν στην Ομοσπονδία χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα τις υπηρεσίες τους, όπως αναφέρονται στα άρθρα του Καταστατικού. Για τις υπηρεσίες αυτές οι οποίες προσφέρονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ., απαγορεύεται ρητώς η καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιασδήποτε αμοιβής ή άλλης παροχής με οποιοδήποτε όνομα, αφού το αξίωμα του Συμβούλου είναι τιμητικό.

 

Άρθρο   22

Επιτροπές Εργασίας

 1. Για την καλύτερη διεξαγωγή των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και την πραγματοποίηση των επιδιώξεών της, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές Εργασίας (Επ.Ε.) από μέλη του ή και μέλη των Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας. Των άνω Επιτροπών, που συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο και συγκεκριμένο έργο, προΐσταται υποχρεωτικώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Στα μέλη των Επιτροπών, παράλληλα με την άσκηση του έργου του Συμβούλου, είναι δυνατό να ανατίθενται και καθήκοντα με συμβατική σχέση, που βρίσκονται εκτός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή και για την εξοικονόμηση δαπανών επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να τους καταβληθεί πέραν των εξόδων κίνησης και κάποια αποζημίωση ανάλογη προς το έργο που τους ανατέθηκε.
 3. Οι Επιτροπές Εργασίας, που αποτελούνται από πέντε (5) το πολύ μέλη, είναι καταρχήν γνωμοδοτικές, συνεπικουρούν το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του και ενεργούν πάντοτε μέσα στα πλαίσια της εντολής που έχουν λάβει απ’ αυτό.
 4. Οι Επιτροπές Εργασίας σκοπό έχουν τη διευκόλυνση του Διοικητικού Συμβουλίου στη λήψη τελικών αποφάσεων και έργο τους είναι ιδίως η αναζήτηση και η συλλογή στοιχείων, η διερεύνηση των συνθηκών, ο έλεγχος των εκτελουμένων έργων και εργασιών και γενικώς η παρουσίαση συγκεκριμένου θέματος με τη σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης για το θέμα που τους έχει ανατεθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Άρθρο   23

Ο Πρόεδρος

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Ιδιωτικής ή Δημόσιας Αρχής, κάθε Οργανισμού, Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος και γενικώς ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης ένωσης προσώπων. Συναλλάσσεται για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, επάγει και αντεπάγει ή δίνει τους επαγόμενους όρκους στην Ομοσπονδία.
 2. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την εκλογή Προεδρείου, δίνει το λόγο στον αιτούντα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακαλεί στην τάξη τους παρεκτρεπομένους, εισηγείται τα διάφορα θέματα για συζήτηση και θέτει αυτά σε ψηφοφορία, εποπτεύει για την αυστηρή τήρηση των όρων του Καταστατικού, μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις των διαφόρων Επιτροπών, ανεξαρτήτως αν είναι μέλος τους και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
 3. Προΐσταται μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Προσωπικού των Γραφείων της Ομοσπονδίας. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθυνόμενος για την ακρίβειά τους, καθώς και τις κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, εκμισθώσεις ακινήτων της Ομοσπονδίας ή μισθώσεις ακινήτων για την Ομοσπονδία, τις οποίες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της. Υπογράφει, ακόμη, με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα σχετικά παραστατικά έγγραφα του Ταμία και ευθύνεται μαζί μ’ αυτόν για κάθε ανωμαλία.
 4. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνουν σ’ όλες τις αρμοδιότητές του κατά σειρά ο Α΄ Αντιπρόεδρος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

Άρθρο   24

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

 1. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος ασκεί γενική εποπτεία στα οικονομικά της Ομοσπονδίας και εισηγείται τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επαύξηση των πόρων της. Επιμελείται της σύνταξης του Προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τον Ταμία και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

 1. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη των ακινήτων, των εγκαταστάσεων και γενικώς της ακίνητης περιουσίας της Ομοσπονδίας. Τηρεί και φυλάσσει το αρχείο τίτλων, συμβάσεων και εγγράφων που αφορούν στα ακίνητα και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα για την προστασία και την καλύτερη αξιοποίησή τους.

 

Άρθρο   25

Ο Γενικός Γραμματέας

 1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το μητρώο μελών και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται του Προσωπικού των Γραφείων της Ομοσπονδίας. Συντάσσει και συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Πρόεδρο, με τον οποίο είναι συνυπεύθυνος για την ακρίβειά τους και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις συμβάσεις με τρίτους καθώς και όλα τα σχετικά συμβόλαια και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος καθώς και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.

Φυλάσσει το αρχείο συμβάσεων και γενικώς αποδεικτικών εγγράφων και τηρεί κατά φακέλους αρχείο των υποθέσεων της Ομοσπονδίας.

 1. Τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή ασθένειάς του αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

 

Άρθρο   26

Ο Ειδικός Γραμματέας και Έφορος Λέσχης

Ο Ειδικός Γραμματέας και Έφορος Λέσχης συνεπικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στη διεξαγωγή του έργου του. Έχει την ευθύνη της τήρησης της τάξης και της εύρυθμης λειτουργίας των Γραφείων της Ομοσπονδίας, καθώς και της προμήθειας του αναγκαίου αναλώσιμου υλικού. Τηρεί βιβλίο καταγραφής επίπλων, σκευών, συσκευών και λοιπών αντικειμένων και της βιβλιοθήκης και φροντίζει για τη συντήρηση και τη διαφύλαξή τους. Τηρεί αρχείο εντύπων και στοιχείων που εκδίδουν η Ομοσπονδία και τα Σωματεία – μέλη της. Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του σε όλες του τις αρμοδιότητες.

Άρθρο   27

Ο Ταμίας

 1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται όλα τα οικονομικά στοιχεία της Ομοσπονδίας, ενεργεί τις εισπράξεις με αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής, τηρεί τακτικώς τα λογιστικά βιβλία, επιμελείται της είσπραξης των συνδρομών των μελών και των λοιπών πόρων της Ομοσπονδίας, υποβάλλει κάθε μήνα για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τις έκτακτες δαπάνες και πληρωμές που έγιναν, συντάσσει και υποβάλλει το ισοζύγιο του μηνός και στο τέλος του χρόνου τον Ισολογισμό προς τη Γενική Συνέλευση των μελών και τον Προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης σε συνεργασία με τον Α΄ Αντιπρόεδρο, υποβάλλει κατάλογο των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους, εισηγείται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εναντίον τους και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα πιστωτικά και χρεωστικά δικαιολογητικά του ταμείου.
 2. Για την ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες ή άλλους Οργανισμούς απαιτούνται οι υπογραφές του Ταμία και του Προέδρου.
 3. Πέραν του ποσού των €1000, αναπροσαρμοζόμενου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει επ’ ονόματι της Ομοσπονδίας σε λογαριασμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε άλλο πιστωτικό Ίδρυμα, που έχει επιλεγεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ό,τι άλλο χρηματικό ποσό έχει στα χέρια του.
 4. Ο Ταμίας δεν μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, να προβαίνει σε πληρωμές δαπανών ποσού μεγαλύτερου των €1000 μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Ο Ταμίας, αν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί ο Ταμίας να προτείνει ένα μέλος του Δ.Σ. για αναπληρωτή του, το οποίο θεωρεί της εμπιστοσύνης του και το Δ.Σ. αποφασίζει ανάλογα.
 6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Ταμία, μπορεί να προσληφθεί εισπράκτορας για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και των άλλων πόρων, με την καταβολή σ’ αυτόν ποσοστού επί των εισπράξεων.

Άρθρο   28

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

 1. Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων επιμελείται της έκδοσης του περιοδικού και κάθε πληροφοριακού εντύπου, σχετικού με τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, καθώς και του διαφημιστικού τομέα αυτής. Επιμελείται της προβολής των σκοπών και της δράσης της Ομοσπονδίας, προβαίνοντας στις ενδεδειγμένες ενέργειες γι’ αυτό ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών, ενώσεων προσώπων και κάθε τρίτου.
 2. Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση τα προγράμματα των διαφόρων πνευματικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών, και άλλων εκδηλώσεων και γενικά δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί εκάστοτε η Ομοσπονδία και προβλέπονται από το καταστατικό. Εισηγείται και υποδεικνύει τρόπους για την καλύτερη διοργάνωσή τους και συνεννοείται με τα Σωματεία – μέλη. Συνάπτει τις αναγκαίες συμφωνίες με τρίτους και μεριμνά για την προμήθεια των μέσων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. Εισπράττει και πληρώνει τα αναγκαία χρηματικά ποσά και αποδίδει λογαριασμό με τα απαραίτητα παραστατικά στον Ταμία. Τηρεί ημερολόγιο με πληροφοριακά στοιχεία, το οποίο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά από κάθε εκδήλωση, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με την εκκαθάριση, που υπογράφει και ο Ταμίας και γενικώς έχει την εποπτεία και την ευθύνη κάθε εκδήλωσης.
 3. Υποχρεούται να ενημερώνει μια φορά το μήνα το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των θεμάτων της αρμοδιότητάς του.
 4. Για την υποβοήθηση του Εφόρου στο έργο του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει Επιτροπή, όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθ. 22.

Άρθρο   29

Ο  Έφορος      Περιβάλλοντος και Ορειβατικής Εκπαίδευσης

Ο Έφορος Περιβάλλοντος και Ορειβατικής Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη στον τομέα των φυσιολατρικών και ορειβατικών δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας. Προΐσταται της λειτουργίας των σχολών του τομέα αυτού και είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα μέλη των σωματείων. Εισηγείται μεθόδους οργάνωσης, προτείνει τη διδακτέα ύλη και τους συνεργάτες εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας των σχολών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των σχολών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

EΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο   30

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ. Επ.) εκλέγεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση για δύο (2) χρόνια και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, που έχουν ισάριθμα αναπληρωματικά. Ελέγχει τις εισπράξεις και τις δαπάνες, τα λογιστικά βιβλία και γενικώς τη διαχείριση του Ταμία. Κατά τον έλεγχο εξετάζει, αν υπάρχουν, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, αν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με παραδεκτούς τύπους και κανόνες και αν είναι κανονικά καταχωρημένα στα βιβλία.
 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο οποτεδήποτε, αφού όμως ειδοποιήσει προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών τον Ταμία. Παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας και υποβάλλει σχετική Έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μελών, προτείνοντας την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Αν διαπιστώσει διαχειριστικές ανωμαλίες, παίρνει όλα τα νόμιμα μέτρα κατά του υπεύθυνου για την περιφρούρηση των οικονομικών συμφερόντων της Ομοσπονδίας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει με έγγραφη αίτησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συμμορφωθεί προς την αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγρ. 2 του άρθ. 55 του Καταστατικού.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της πάντοτε συλλογικώς.
 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα με την επιμέλεια του μέλους που πλειοψήφησε.

 

Άρθρο   31

 1. Σε περίπτωση παραίτησης συγχρόνως όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας τους ή στην περίπτωση του άρθρου 16 παρ. 3, η Εξελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνει τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας και είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοίκησης.
 2. Στην περίπτωση παραίτησης μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής πριν από τη λήξη της θητείας τους, ώστε να μην είναι δυνατή η νόμιμη σύγκλησή της, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

 

Άρθρο   32

Η πειθαρχική εξουσία ασκείται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια και οι σχετικές υποθέσεις εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και επόμενα του Καταστατικού.

 

Άρθρο   33

Πειθαρχικά Συμβούλια

Τα πειθαρχικά παραπτώματα εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Π.Σ.) και σε δεύτερο βαθμό από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Δ.Π.Σ.).

 

 

Άρθρο   34

Πειθαρχικά παραπτώματα

 1. Πειθαρχικώς διώκονται τα Σωματεία – μέλη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη που μετέχουν σε Επιτροπές ή άλλα Όργανα της Ομοσπονδίας, που επιδεικνύουν ανάρμοστη διαγωγή ή συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς την ιδιότητά τους ως μελών της Ομοσπονδίας και της φυσιολατρικής οικογένειας γενικότερα, καθώς και προς την παράδοση και την ιστορία, τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και ακόμη εκείνα που παραβαίνουν τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού και δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους εγκεκριμένους Κανονισμούς.
 2. Αποτελεί ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα η μη συμμόρφωση Σωματείου-μέλους προς τις υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και τιμωρίας μέλους του που υπέπεσε σε παράπτωμα από τα ανωτέρω αναφερόμενα.

 

Άρθρο   35

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Π.Σ.)

 1. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία του διαρκεί τρία (3) χρόνια.
 2. Εκλόγιμοι για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι οι αντιπρόσωποι των Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας και οι προτεινόμενοι από τα Δ.Σ. των Σωματείων – μελών, εφόσον έχουν ηλικία άνω των τριάντα πέντε (35) ετών. Υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη του.

 

Άρθρο   36

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Δ.Π.Σ.)

 1. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Τα μέλη του, με τρεις αναπληρωματικούς, εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση επίσης για τρία (3) χρόνια.
 2. Εκλόγιμοι για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι οι διατελέσαντες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ή Πρόεδροι των Σωματείων-τακτικών μελών αυτής καθώς και μέλη που προτείνουν τα Δ.Σ. των Σωματείων – μελών εφόσον έχουν ηλικία άνω των πενήντα (50) ετών. Υπάρχει απαρτία με παρόντα τέσσερα (4) μέλη του.

Άρθρο   37

Συγκρότηση

 1. Και τα δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, μετά από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφισε, συνέρχονται ιδιαιτέρως το καθένα μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας το καθένα τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του, ενημερώνοντας γραπτά και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 2. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια συγκαλούνται από τους Προέδρους τους. Στις συνεδριάσεις δύνανται να καλούνται και αναπληρωματικά μέλη για τυχόν αναπλήρωση απόντων.
 3. Τα οριζόμενα για τη σύγκληση, τις συνεδριάσεις και την αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και εδώ αναλόγως.
 4. Το Πρωτοβάθμιο Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα όλα τα μέλη του και το Δευτεροβάθμιο Π.Σ. με παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη του.

Αποφάσεις

 1. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Η ψηφοφορία είναι φανερή και σε ισοψηφία κρατεί η άποψη υπέρ της οποίας δόθηκε η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο   38

Διαδικασία

 1. Οι συνεδριάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, δικαιούνται, όμως, να προσέλθουν σ’ αυτές εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την ανάπτυξη της κατηγορίας και το εγκαλούμενο μέλος για την απόκρουσή της, οι οποίοι μετά απ’ αυτά αποχωρούν.
 2. Κατά τις συνεδριάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων υποχρεωτικώς τηρούνται πρακτικά.
 3. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν δεσμεύονται από διαδικαστικούς τύπους και μπορούν να εξετάσουν και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή μάρτυρες, πέραν εκείνων που προτάθηκαν, για το σχηματισμό ορθής κρίσης.
 4. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
 5. Η αλληλογραφία των Πειθαρχικών Συμβουλίων διεξάγεται από τον Γραμματέα κάθε Συμβουλίου, χρησιμοποιούμενης της σφραγίδας της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο   39

Στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

 1. Εάν μέλος υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αμελλητί να εγκαλέσει αυτό εγγράφως στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και να προτείνει αποδεικτικά μέσα για τη στήριξη της κατηγορίας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες, από την ημέρα που έλαβε την έγκληση, για να λάβει γνώση της κατηγορίας. Στη συνέχεια μέσα σε άλλες πέντε (5) ημέρες καλεί το εγκαλούμενο μέλος, που υποχρεούται να υποβάλει την έγγραφη απολογία του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Μετά την υποβολή της απολογίας του εγκαλουμένου ή μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται για την υποβολή της, το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται και πάλι μέσα σε πέντε (5) ημέρες και εκδίδει την απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί αμέσως προς το εγκαλούμενο μέλος και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αναφέρεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, όταν υποπίπτει στην αντίληψή του πειθαρχικό παράπτωμα των αναφερομένων στο άρθρο 34 προσώπων.

Άρθρο   40

Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

 1. Κατά της καταδικαστικής απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να ασκηθεί έφεση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο από τον καταδικασθέντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί έφεση μόνο κατά της απαλλακτικής απόφασης.

Η έφεση ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, με την κατάθεση σχετικού εγγράφου στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας, η οποία έχει υποχρέωση να διαβιβάσει την έφεση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες.

 1. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται για την εκδίκαση της έφεσης μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, από την ημέρα που έλαβε το έγγραφο και εκδίδει την απόφαση του μέσα σε δέκα πέντε (15) το πολύ ημέρες.
 2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν μπορεί να καταστήσει χειρότερη την θέση του καταδικασθέντος, εκτός από την περίπτωση που ασκήθηκε έφεση από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά απαλλακτικής απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο   41

Ποινές

 1. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια μπορούν να επιβάλλουν τις ακόλουθες ποινές:

1.1       Στα Σωματεία – μέλη:

1.1.1      Απλή έγγραφη επίπληξη.

1.1.2      Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση της ποινής σε όλα τα Σωματεία – μέλη.

1.1.3      Πρόστιμο μέχρι του δεκαπλασίου της ετήσιας συνδρομής του.

1.1.4      Προσωρινή διαγραφή από τη δύναμη της Ομοσπονδίας μέχρι ένα χρόνο.

1.1.5      Οριστική διαγραφή από τη δύναμη της Ομοσπονδίας.

1.2       Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών και των άλλων Οργάνων:

1.2.1      Απλή έγγραφη επίπληξη.

1.2.2      Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση της ποινής σε όλα τα Σωματεία – μέλη.

1.2.3      Πρόστιμο μέχρι του δεκαπλασίου της ετήσιας συνδρομής που ορίζεται για τα Σωματεία – μέλη.

1.2.4      Προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

1.2.5      Έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο   42

Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων, όταν καταστούν τελεσίδικες, είναι εκτελεστές, με την επιμέλεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθ. 23 παρ.2). Εκείνος, όμως, που καταδικάστηκε μπορεί, με αίτησή του και δια του Διοικητικού Συμβουλίου, να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να επικυρώσει ή να εξαφανίσει την απόφαση, αφού ακούσει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο   43

Παραγραφή

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά πάροδο ενός (1) έτους από την ημέρα που έλαβε γνώση το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση μετά πάροδο δύο (2) ετών από την τέλεσή τους.

Άρθρο   44

Ανακοίνωση αποφάσεων

 1. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων, πλην εκείνων που επιβάλλουν την ποινή της απλής επίπληξης, ανακοινώνονται υποχρεωτικώς και δια του Περιοδικού της Ομοσπονδίας (εφόσον αυτό εκδίδεται). Επίσης ανακοινώνονται και στα τακτικά Σωματεία – μέλη της.
 2. Οι αποφάσεις για οριστική διαγραφή Σωματείου – μέλους ανακοινώνονται υποχρεωτικώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, με πρόταση για την αφαίρεση του χαρακτηρισμού του ως εκδρομικού.
 3. Τα Σωματεία – μέλη υποχρεούνται να ανακοινώνουν προς την Ομοσπονδία τις αποφάσεις τους σχετικά με την επιβολή πειθαρχικών ποινών σε μέλη τους που συμμετέχουν στα όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας.
 4. Εκείνοι που διώκονται πειθαρχικώς δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται, ούτε να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή άλλων Οργάνων της Ομοσπονδίας, μέχρι να εκδοθεί απαλλακτική απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου επί της ουσίας της υπόθεσης ή να εξαφανιστεί η απόφαση από τη Γενική Συνέλευση (άρθ. 42).
 5. Αν η υπόθεση εκκρεμεί και ενώπιον των πολιτικών ή ποινικών Δικαστηρίων, η αναστολή των άνω δικαιωμάτων ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο   45

Η Συνέλευση των Σωματείων – μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Στη Συνέλευση μετέχουν εγκύρως τα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας που είναι ταμειακώς εντάξει.

 

Άρθρο   46

Αρμοδιότητες

Η Συνέλευση ιδίως εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τα Πειθαρχικά Συμβούλια, αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, για την απαλλαγή αυτού και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, για την έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης, για την μεταβολή του σκοπού της Ομοσπονδίας και για τη διάλυσή της, για την τροποποίηση του Καταστατικού, για την εγγραφή ή διαγραφή τακτικών μελών και για την επικύρωση ή ανάκληση των πειθαρχικών ποινών. Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και με αιτιολογημένη απόφασή της δικαιούται οποτεδήποτε να παύει αυτό, για σπουδαίο λόγο ή να παρατείνει τη θητεία του κατά το άρθρο 16.5. Εγκρίνει συμβάσεις της Ομοσπονδίας με τρίτους, καθώς και κάθε είδους αγορές ή εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών για την Ομοσπονδία.

Άρθρο   47

Σύγκληση

 1. Η πρόσκληση για την σύγκληση Συνέλευσης πρέπει να αποστέλλεται στα Σωματεία – μέλη προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, να αναφέρει όλα τα προς συζήτηση θέματα και να δημοσιεύεται στο περιοδικό της Ομοσπονδίας, εφόσον αυτό εκδίδεται.

Απαρτία

 1. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίσταται σ’ αυτήν το ήμισυ (1/2) του αριθμού των Σωματείων – μελών, που δεν οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία στην Ομοσπονδία, εκτός εάν στο Καταστατικό για το σχηματισμό απαρτίας ορίζεται διαφορετικά. Τα Σωματεία – μέλη μπορούν να τακτοποιηθούν ταμειακώς μέχρι την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Δεύτερη σύγκληση

 1. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται πάλι, χωρίς νέα πρόσκληση, την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων Σωματείων – μελών, εκτός των περιπτώσεων των παραγρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Στη νέα αυτή σύγκληση της Συνέλευσης δεν μπορεί να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

Για την τροποποίηση του Καταστατικού

 1. Για την έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον του αριθμού των Σωματείων – μελών, που δικαιούνται να μετέχουν νομίμως και εγκύρως στη Συνέλευση και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Για τη διάλυση κ.λπ. της Ομοσπονδίας

 1. Για τη διάλυση της Ομοσπονδίας, τη συγχώνευσή της με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς που επιδιώκουν σκοπούς ανάλογους μ’ αυτήν, την εκποίηση ή την υποθήκευση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των Σωματείων-μελών που δικαιούνται να μετέχουν νομίμως και εγκύρως στη Συνέλευση και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Υποχρέωση υποβολής εγγράφων

 1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Σωματείου-μέλους στη Γενική Συνέλευση, αν δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνέλευση δεν υποβληθούν στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας:

6.1       Έγγραφο με τις τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού του Σωματείου.

6.2       Ονομαστικός κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διευθύνσεις τους και κατάσταση με τον αριθμό των ενεργών μελών του σωματείου.

6.3       Έκθεση της εκδρομικής και γενικώς της δραστηριότητας του Σωματείου κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Τα άνω έγγραφα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, που βεβαιώνουν το περιεχόμενό τους και τη νόμιμη λειτουργία του Σωματείου κατά τον προηγούμενο χρόνο.

 1. Για την έγκυρη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης κάθε Σωματείο – μέλος έχει υποχρέωση, μαζί με τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, να καταβάλει ως δικαίωμα συμμετοχής του και χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αναγράφεται στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ. Συνέλευσης καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής των αντιπροσώπων που έχει ορίσει.

 

Άρθρο   48

Εκλογή Προεδρείου

 1. Πριν από τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Συνέλευση εκλέγει με ανάταση του χεριού τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που λογοδοτεί ή όποιος είναι υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, επιβάλλει την τάξη, δίνει και αφαιρεί τον λόγο και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

Πρακτικά

 1. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Συνέλευσης και διαβάζει τα πρακτικά της προηγούμενης Συνέλευσης για επικύρωση. Για την τήρηση των πρακτικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαγνητόφωνο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Εφορευτική Επιτροπή

 1. Πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών εκλέγεται με ανάταση του χεριού τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία επιμελείται και διευθύνει την εκλογή και προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων.

 

Άρθρο   49

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης – Πλειοψηφία

 1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών, εάν στο Καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά.

Για την τροποποίηση του Καταστατικού

 1. Απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων.

Για τη διάλυση κλπ. της Ομοσπονδίας

 1. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση της Ομοσπονδίας και για τα θέματα που αναγράφονται στην παράγρ. 5 του άρθ. 47 απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων.

Ψηφοφορία

 1. Αποφάσεις μπορεί να λαμβάνονται και με ανάταση του χεριού ή με έγερση. Για ζητήματα, όμως, εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και για προσωπικά γενικώς θέματα, καθώς και για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικής Επιτροπής η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ενιαία ψηφοδέλτια.

Ακυρότητες

 1. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση και άκυρη η λήψη απόφασης για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη. Επίσης άκυρη είναι απόφαση της Συνέλευσης που αντίκειται στο νόμο ή το Καταστατικό. Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Δικαστήριο κατόπιν προσφυγής μέλους που δεν συναίνεσε στη λήψη της απόφασης ή καθενός που έχει έννομο συμφέρον. Η άσκηση προσφυγής αποκλείεται μετά παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης της Συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει υπέρ και κατά πάντων.

 

Άρθρο   50

Συμμετοχή των Σωματείων – μελών

 1. Τα Σωματεία – μέλη παρίστανται στις Συνελεύσεις με αντιπροσώπους που είναι μέλη τους και προτείνονται εγγράφως απ’ αυτά. Οι έγγραφες εξουσιοδοτήσεις των Σωματείων – μελών προς τους αντιπροσώπους πρέπει να περιέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το αργότερο μια ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. Απαγορεύεται το ίδιο πρόσωπο να αντιπροσωπεύει περισσότερα του ενός Σωματεία – μέλη.
 2. Η εξουσία για αντιπροσώπευση που δόθηκε σε αντιπρόσωπο, ο οποίος εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, δεν μπορεί να ανακληθεί από το Σωματείο – μέλος που την έδωσε, πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, εκτός εάν το μέλος αυτό εκπέσει του αξιώματός του ή παραιτηθεί ή εάν αρνηθεί την αντιπροσώπευση ή διαγραφεί νομίμως από μέλος του Σωματείου που τον όρισε.

 

Άρθρο   51

Αντιπροσώπευση των Σωματείων – μελών

 1. Σωματεία – μέλη, που έχουν την έδρα τους εκτός της περιοχής του Νομού στον οποίο συνέρχεται η Συνέλευση, μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αντιπροσωπεύονται από άλλα σωματεία που εδρεύουν στον τόπο της Συνέλευσης, με εξουσιοδότηση του προς αντιπροσώπευση Σωματείου επικυρωμένη από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα αυτού και στην οποία θα ορίζεται ονομαστικά ο αντιπρόσωπος του Σωματείου-εκπροσώπου.
 2. Η εξουσιοδότηση θα κατατίθεται στην Γραμματεία της Ομοσπονδίας, θα καταβάλλεται η συμμετοχή του Σωματείου – μέλους καθώς και η συμμετοχή του αντιπροσώπου του, ώστε να καταχωρούνται τα Σωματεία – μέλη και οι αντιπρόσωποί τους στην τηρούμενη κατάσταση παρουσιών, η οποία θα παραδίδεται μετά στην Εφορευτική Επιτροπή.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει, όπως όλες οι δαπάνες ή μέρος αυτών για την προσέλευση στις Συνελεύσεις των αντιπροσώπων των σωματείων που εδρεύουν εκτός της περιοχής στην οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, βαρύνουν την Ομοσπονδία.

 

Άρθρο   52

Αριθμός αντιπροσώπων

 1. Τα Σωματεία-μέλη αντιπροσωπεύονται στις Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας κατά την ακόλουθη αναλογία:

1.1       Σωματεία που έχουν μέχρις 100 μέλη με έναν (1) αντιπρόσωπο.

1.2       Σωματεία που έχουν από 101 έως 250 μέλη με δύο (2) αντιπροσώπους

1.3       Σωματεία που έχουν από 251 μέλη και πάνω με τρεις (3) αντιπροσώπους.

 1. Ο αριθμός των ενεργών μελών κάθε σωματείου αποδεικνύεται από κατάσταση που στέλνεται στην Ομοσπονδία υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου – μέλους.

 

 

 1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο   53

Χρόνος Συνέλευσης

 1. Η Τακτική Συνέλευση των Σωματείων – μελών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Μάρτιο.

Λογοδοσία Δ.Σ.

 1. Στην Τακτική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε και υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.

Εκλογή Οργάνων

 1. Η Τακτική Συνέλευση απαλλάσσει από κάθε ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και κάθε τρία (3) χρόνια, εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο και Πειθαρχικά Συμβούλια, ενώ κάθε δύο (2) χρόνια εκλέγει Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο   54

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τα Πειθαρχικά Συμβούλια υποβάλλονται γραπτά από τα Σωματεία-μέλη στην Γραμματεία της Ομοσπονδίας, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και για ποιο όργανο θέτει υποψηφιότητα, το αργότερο μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. Μετά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. δεν θα γίνονται δεκτές υποψηφιότητες, εκτός αν δεν έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των υποψηφίων.

 

 1. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο   55

Σύγκληση

 1. Έκτακτη Γ. Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν συντρέχουν ειδικοί και σπουδαίοι λόγοι ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακώς εντάξει Σωματείων – μελών ή σε περίπτωση παραίτησης της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατά το άρθρο 31.2. Έκτακτη Συνέλευση συγκαλείται επίσης από την Εξελεγκτική Επιτροπή στην περίπτωση του άρθρου 16.3. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η σύγκληση, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν, διαφορετικά η αίτηση είναι απαράδεκτη.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) το πολύ ημέρες από την ημέρα που έλαβε την σχετική αίτηση. Εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή εάν περάσει άπρακτη η άνω προθεσμία που ορίζεται για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, οι αιτούντες μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο είναι δυνατό να τους εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Συνέλευση και να ρυθμίσει τα θέματα της Προεδρίας της.
 3. Τα Σωματεία – μέλη που ήταν ταμειακώς ενήμερα κατά τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης, θεωρούνται ότι είναι ταμειακώς εντάξει και για τις έκτακτες Συνελεύσεις που τυχόν θα γίνουν κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου.
 4. Οι έγγραφες εξουσιοδοτήσεις των Σωματείων – μελών προς τους αντιπροσώπους τους για την ετήσια τακτική Συνέλευση ισχύουν και για τις Έκτακτες Συνελεύσεις, που τυχόν θα συγκληθούν μέσα στον ίδιο χρόνο, εκτός εάν έχουν ανακληθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Άρθρο   56

Διάλυση Εκκαθάριση

Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, μετά από απόφαση που λαμβάνεται κατά τα άρθρα 47 παράγρ. 5 και 49 παράγρ. 3, αυτή βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής. Η εκκαθάριση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και, αν αυτό δεν υπάρχει, οι εκκαθαριστές διορίζονται με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών ύστερα από αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον.

 

Άρθρο   57

Η περιουσία της Ομοσπονδίας

Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, η περιουσία της απαγορεύεται ρητώς να διανεμηθεί στα μέλη της. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της περιέρχεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε μια διετία, να την διαθέσει για παρεμφερείς σκοπούς προς εκείνους που επιδιώκει η Ομοσπονδία. Αν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια δεν γίνει έναρξη των εργασιών για την εκτέλεση των σχετικών έργων, το Δικαστήριο ορίζει το σκοπό και την τύχη της περιουσίας, με αίτηση σωματείου που ήταν μέλος της Ομοσπονδίας τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία χρόνια πριν από τη διάλυση της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο   58

Συγχώνευση

Σε περίπτωση συγχώνευσης της Ομοσπονδίας με μία ή περισσότερες ομοειδείς Ενώσεις προσώπων, η περιουσία της θα περιέρχεται στο νέο νομικό πρόσωπο, που θα συσταθεί με την συγχώνευση, στο οποίο απαραιτήτως πρέπει να περιέρχονται και τα περιουσιακά στοιχεία και των άλλων Ενώσεων που θα συγχωνευθούν σ’ αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Άρθρο   59

 1. Στις πόλεις, νομούς ή ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα της Χώρας, όπου λειτουργούν περισσότερα των τριών Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας, μπορούν να ιδρύονται, ύστερα από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, Τοπικές Ενώσεις Σωματείων για το Συντονισμό της δράσης, την προαγωγή και την αντιμετώπιση των τοπικών φυσιολατρικών, ορειβατικών, εκδρομικών, τουριστικών και λοιπών ζητημάτων.
 2. Οι Τοπικές αυτές Ενώσεις Σωματείων δεν έχουν αυτοτέλεια, ούτε εκπροσωπούνται αυτοτελώς στις Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.

 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Άρθρο   60

 1. Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας έχει κυκλικό σχήμα. Η γραφική παράσταση της σφραγίδας αποτελείται από τη σύνθεση δύο παράλληλων κύκλων, τη γραμμική απεικόνιση τριών ελάτων, μιας σκαπάνης («πιολέ»), και μιας αρβύλας και κορυφές βουνών, την επωνυμία της Ομοσπονδίας με τα αρχικά της (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και το έτος ίδρυσης αυτής, ήτοι 1935 στο κάτω μέρος του κύκλου.
 2. Η Ομοσπονδία μπορεί να χρησιμοποιεί διακριτικά σήματα για τις δραστηριότητές της, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Εμπορίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο   61

Έκδοση Περιοδικού

Με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και του κατά περίπτωση Σωματείου – μέλους μπορεί να εκδίδεται περιοδική έκδοση ή άλλα έντυπα με περιεχόμενο που αφορά στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου – μέλους και της Ομοσπονδίας. Οι δαπάνες της έκδοσης θα βαρύνουν από κοινού τα Σωματεία – μέλη και την Ομοσπονδία.

 

Άρθρο   62

Κοινά προγράμματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη διοργάνωση κοινών εκδρομών των Σωματείων – μελών και να καταρτίζει κοινά εκδρομικά προγράμματα, με την ευκαιρία Εθνικών εορτών ή άλλων γεγονότων και επετείων για τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και γενικώς για την προαγωγή των ευρύτερων σκοπών της Ομοσπονδίας. Η επιμέλεια της διοργάνωσης και η ευθύνη της εκτέλεσης αυτών μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα Σωματεία – μέλη.

Άρθρο   63

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Με Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, είναι δυνατό να ρυθμίζονται οι όροι, οι συνθήκες και γενικά οι λεπτομέρειες της λειτουργίας των Τμημάτων, των Επιτροπών και των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού αυτού.

 

Άρθρο   64

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων των νόμων, των αποφάσεων των Συνελεύσεων και σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.

 

 

Άρθρο   65

Τελικές διατάξεις

 1. Η Ομοσπονδία διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, που αποτελείται μαζί με το παρόν άρθρο από εξήντα πέντε (65) άρθρα.
 2. Οι τροποποιήσεις και η κωδικοποίηση των άρθρων του Καταστατικού αυτού εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας την 15η Μαρτίου 2015.
 3. Η ισχύς του Καταστατικού αυτού αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.